PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „Pikaso roštilja umjesto tebe!“

Uvodne napomene
Organizator Nagradnog natječaja je trgovačko društvo PIK VRBOVEC plus d.o.o., Vrbovec, Zagrebačka 148, OIB 41976933718 (u daljnjem tekstu: Organizator).
Organizator organizira nagradni natječaj pod nazivom „Pikaso roštilja umjesto tebe!“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) u koju svrhu objavljuje ova Pravila.
Nagradni natječaj održat će se na www.pik-vrbovec.hr/pikaso
Organizator zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni putem stranice www.pik-vrbovec.hr/pikaso
Sudionici svoja pitanja vezano uz Nagradni natječaj mogu postavljati na e-mail adresu: pik@pik-vrbovec.hr

Objava Pravila Nagradnog natječaja
Pravila Nagradnog natječaja objavit će se na www.pik-vrbovec.hr/pikaso

Svrha Nagradnog natječaja
Nagradni natječaj organizira se u sklopu marketinške kampanje Organizatora „PIKaso – umjetnik roštilja“, a u cilju promidžbe Organizatora i unapređenja prodaje Organizatorovih proizvoda.

Trajanje Nagradnog natječaja
Nagradni natječaj održava se u razdoblju od 9. do zaključno  26. svibnja 2019.g.

Pravo sudjelovanja
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Sudionik, Sudionici).
Zaposlenici Organizatora i članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, braća i sestre) ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju.
Svaki Sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s neograničenim brojem prijava u Nagradnom natječaju.

Kako sudjelovati u Nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je izvršiti prijavu putem forme za prijavu koja se nalazi na www.pik-vrbovec.hr/pikaso (u daljnjem tekstu: Prijava).
Sudionici Nagradnog natječaja moraju unijeti svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, mobitel i e-mail), željeni datum roštilja, broj ljudi koji bi bili nazočni roštilju i lokaciju na koju žele da umjetnik roštilja Pikaso (u daljnjem tekstu: Pikaso) dođe roštiljati za njih. Sudionici su ujedno dužni poslati tekst u kojem trebaju opisati prigodu i lokaciju na koju Pikaso treba doći roštiljati. Svaka Prijava može sadržavati maksimalno 500 znakova.
Svi koji ispune Prijavu te pošalju tekst na zadanu temu u zadanim ograničenjima ulaze u izbor za vrijednu nagradu. Tri prijedloga najkreativnije prigode na najluđoj/najzanimljivijoj lokaciji prema izboru članova žirija osvojit će posjet Pikasa na željenu lokaciju i organizaciju roštilja (u daljnjem tekstu: Nagrada).

Nagrada
Kao Nagradu, Pikaso pobjednicima Nagradnog natječaja dolazi roštiljati na predloženu lokaciju, a sa sobom donosi meso i sve što je potrebno za organizaciju vrhunskog roštilja.
Jedna osoba, neovisno o izvršenom broju Prijava, može osvojiti samo jednu Nagradu.
Pobjednici Nagradnog natječaja u razdoblju od 9.5.2019.g. do 26.5.2019.g. mogu birati termin roštilja koji se može održati u razdoblju od 01. do zaključno 20. lipnja 2019.g. isključivo na području Republike Hrvatske na način da iz padajućeg izbornika u obrascu prijave odaberu željeni datum. Pobjednici Nagradnog natječaja koji ne izaberu termin u otvorenom roku gube pravo na Nagradu. Jednom izabran termin roštilja ne može se više mijenjati.
Na nagradnom roštilju može sudjelovati maksimalno 30 gostiju pobjednika Nagradnog natječaja.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili neku drugu vrijednost.

Pobjednici Nagradnog natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s Nagradama dodijeljenima u ovom Nagradnom natječaju.

Sve obveze Organizatora prema Pobjednicima Nagradnog natječaja prestaju ili istekom roka za izbor termina roštilja ukoliko isti termin nije u otvorenom roku izabran ili trenutkom organizacije roštilja.

U slučaju da se u Nagradni natječaj uključi manje Sudionika od broja Nagrada koje su predviđene ovim Pravilima Nagradnog natječaja Organizator će podijeliti onoliko Nagrada koliko je bilo Sudionika koji su ispunili uvjete za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

Pobjednici Nagradnog natječaja svoj identitet dužni su potvrditi uvidom u osobnu iskaznicu prilikom preuzimanja nagrade. Ukoliko je Pobjednik Nagradnog natječaja bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti svoj identitet dokazuje uvidom u osobnu iskaznicu zakonskog zastupnika uz predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za skrbnika.

Vrijeme i mjesto biranja najzanimljivijih prijedloga roštilja
Pobjednike Nagradnog natječaja bira tročlani žiri Organizatora koji se sastoji od tri djelatnika Organizatora, a o tijeku izbora pobjednika vodit će se zapisnik.
Izbor Pobjednika Nagradnog natječaja održat će se dana 27.05.2019.g. u prostorijama Organizatora.
Žiri izabire tri pobjednika Nagradnog natječaja s time da ista osoba može biti izabrana samo jednom kao pobjednik.
Imena pobjednika Nagradnog natječaja objaviti će se 28. svibnja 2019.g. na www.pik-vrbovec.hr/pikaso. Pobjednici Nagradnog natječaja biti će obaviješteni o dobitku (putem e-maila i mobitela) u roku od 3 dana od objave pobjednika Nagradnog natječaja.

Zaštita osobnih podataka
Pružanje osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.
Podatke iz ovih Pravila Organizator prikuplja u svrhu provođenja Nagradnog natječaja i radi brže i efikasnije komunikacije sa Sudionicima i Pobjednicima Nagradnog natječaja.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju Sudionici pristaju, u slučaju da budu izabrani kao Pobjednici Nagradnog natječaja, na Organizatorovo fotografiranje organiziranog roštilja kao Nagrade, kao i na korištenje snimljenih fotografija za objave na društvenim mrežama i u medijima vremenski i teritorijalno neograničeno, bez prava na ikakvu naknadu. Snimljene fotografije neće se brisati po završetku Nagradnog natječaja i mogu se koristiti sve do povlačenja privole za snimanje i korištenje od strane Pobjednika Nagradnog natječaja i njegovih gostiju na roštilju. Suglasnosti se povlače na način utvrđen ovim Pravilima.
Organizator Nagradnog natječaja s osobnim podacima Sudionika postupat će u skladu s odredbama relevantnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka te sukladno tome Organizator koristi fizičku, elektroničku i administrativnu zaštitu koja osobne podatke Sudionika šiti od gubitaka, zlouporabe, neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene i uništavanja.
Radi osiguranja poštene i transparentne obrade Organizator obavještava Sudionike o sljedećem:

  1. Voditelj obrade osobnih podataka je PIK VRBOVEC plus d.o.o., Vrbovec, Zagrebačka 148;
  2. Sudionik može u svakom trenutku u vezi obrade svojih osobnih podataka kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka kod Organizatora na e-mail adresu sluzbenik.zop@pik-vrbovec.hr
  3. Organizator će osobne podatke Sudionika čuvati za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja te će iste obrisati odmah nakon završetka istog (osim fotografija snimljenih za vrijeme organiziranog roštilja / realizacije Nagrade). Podatke o Pobjednicima Nagradnog natječaja Organizator će brisati nakon realizacije nagradnog roštilja (uručenja Nagrade);
  4. Sudionik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup, odnosno potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose te će mu Organizator u razumnom roku i bez nepotrebnog odgađanja pružiti sve relevantne informacije koje se odnose na obradu njegovih podataka;
  5. Sudionik ima pravo u svakom trenutku ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka kao i dopunu nepotpunih osobnih podataka koji se na njega odnose te pravo na prigovor nadležnom Nadzornom tijelu;
  6. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Organizatora. Ukoliko Sudionik povuče svoju privolu za obradu osobnih podataka tijekom trajanja Nagradnog natječaja, odnosno prije uručenja Nagrade, isti gubi daljnje pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju.

Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator.
U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti Sudionika, odnosno ako je to potrebno i ostale Sudionike.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Sesvetama.

 

Ostale odredbe

Organizator ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave niti za eventualne greške ili tehničke probleme vezane uz Prijavu. Organizator i osobe koje sudjeluju u organizaciji Nagradnog natječaja i dodjeli Nagrada ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz Nagrada.

Nagradni natječaj može se otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o otkazivanju, prekidu ili stavljanju u mirovanje biti obaviješteni na www.pik-vrbovec.hr/pikaso. Organizator u tom slučaju Sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve Sudionike.

 

Stupanje na snagu
Ova Pravila Nagradnog natječaja stupaju na snagu s danom objave na www.pik-vrbovec.hr/pikaso

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki Sudionik prihvaća sva prava i obveze utvrđene u Pravilima.

 

Organizator Nagradnog natječaja
PIK VRBOVEC plus d.o.o.